Természetvédelem

Kutatás, monitorozás

Kutatás

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 37. § ad) pontjában rögzítettek alapján a nemzetipark-igazgatóságok állami alaptevékenysége körében ellátandó feladatok közé tartoznak a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatok.
A természetvédelmi célú kutatások rendkívül sokrétűek, szorosan kapcsolódnak az ökológiai, botanikai és zoológiai kutatásokhoz, illetve a természeti folyamatokat meghatározó  (pl. meteorológiai, hidrológia, talajtani) vizsgálatokhoz, napjainkban pedig egyre gyakoribb a kutatások társadalmi és gazdasági irányultsága is.
 
A természetvédelmi kutatások legegyszerűbb esetben, két nagy csoportba sorolhatók, megkülönböztetünk alapkutatásokat és alkalmazott kutatásokat. Az alapkutatások közé soroljuk a feltáró jellegű, többnyire megfigyelésen alapuló vizsgálatokat (pl. egyes fajok előfordulásának, elterjedésének vizsgálata, természeti alapállapotfelmérések, történetiség kutatása). Az alkalmazott kutatások általában összetettebb, gyakran kísérleteket (pl. kezelési kísérletek) vagy modelleket (pl. kihalás vizsgálatok) alkalmazó, egy vagy több természetvédelmi problémára megoldást kereső vizsgálatok.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a szervezésében folyó kutatásokat saját szakemberei, külső szakértők, kutatóintézetek, egyetemek és önkéntesek bevonásával végzi. A kutatások pénzügyi háttere rendkívül vegyes, a hazai és nemzetközi pályázatok mellett jelentős a saját forrásból történő finanszírozás is.

Monitorozás

A magyarországi biológiai sokféleség állapotát, helyzetét megfigyelő országos program, a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)  keretében a hazai nemzeti parkok 1997 óta követik figyelemmel a természeti környezetünkben zajló változásokat. A biodiverzitás-monitorozás kiválasztott élőlények, életközösségek bizonyos sajátosságainak hosszú időn keresztül történő nyomon követése.

Magyarország 1994-ben ratifikálta a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezményt, melynek kihirdetésével (1995. évi LXXXI. Tv.) törvényi szinten kötelezettséget vállalt az egyezményben foglaltak betartására. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szintén előírja a biológiai sokféleség természetvédelmi célú megfigyelését, mintavételezését. Az NBmR kiépítése során először a program kidolgozása történt meg, majd ezt követően megindult az adatgyűjtés is. A nemzetközi szinten is elismert program több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezik a természetvédelmi monitorozás terén.

Az ún. természetvédelmi monitoring az alábbi területekre terjedhet ki:

  • védett, veszélyeztetett természeti értékek állapotának nyomon követése;
  • az élővilág, az életközösségek általános állapotát jelző elemek megfigyelése;
  • valamilyen emberi tevékenység vagy környezeti tényező közvetlen vagy közvetett hatásának vizsgálata.

A monitorozási munka több projekt köré szerveződik. Ilyenek pl. a védett és veszélyeztetett fajok (különösen madarak), a vizes élőhelyek és közösségeik, az erdőrezervátumok és a kezelt lombos erdők, a száraz gyepek és helyi rétek monitorozása, vagy hazánk élőhelyeinek felmérése.

Segítségével pontos adatokat kaphatunk, és képet alkothatunk a védett terület értékeiről, állapotáról, természetes folyamatairól és a rajta/benne lezajló változásokról. 

Az NBmR-ről részletes információ található a termeszetvedelem.hu oldalon.

A természetvédelem iránt elkötelezett, önkéntes megfigyelőknek ajánljuk a Vadonleső programhoz való csatlakozást. a vadonleso.hu honlapon keresztül leggyakoribb és legkönnyebben megfigyelhető védett fajainkkal kapcsolatos megfigyeléseiket egyénileg rögzíthetik.

A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) kialakításának célja alapadatok és komplex információk biztosítása a természetvédelmi stratégiai tervezéshez, a hatósági tevékenységhez, Magyarország mindenkori természeti állapotára vonatkozóan hazai és nemzetközi jelentésekhez, a nyilvánosság igényeinek kiszolgálásához, illetve célja a természetvédelmi kezelések, beavatkozások és egyéb külső hatások következményei értékelésének támogatása is. Feladatai: földrajzi helyhez kötődő adatok gyűjtése és tárolása (a védett objektumok), egységes adatkezelés (nyilvántartások vezetése). elemzés (leíró-, helyzeti adat, és adatkapcsolat elemzés a hatósági- és szakhatósági feladatok, kezelési terv-készítés, monitorozási- és kutatási programok értékelésében), megjelenítés (eredmények, monitorozási tevékenység, őr- és közönségszolgálat). 

A TIR fontos funkciója a lakosság tájékoztatása a védett természeti területekről, természetvédelmi tudnivalókról (http://web.okir.hu/hu/tir). A TIR Közönségszolgálati Modul interaktív térképén elsősorban az ökoturizmussal kapcsolatos tudnivalók, rekreációs tevékenységek, kirándulások tervezését segítő információk láthatók. A térképoldal segítségével megtudhatja például, hogy lakóhelye közelében hol van valamilyen országos jelentőségű védett természeti érték vagy terület.