Weblaphoz és hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
Adatkezelő képviselője: Ugró Sándor, igazgató
Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.
Ügyfélfogadási iroda: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 186.
Hivatali Kapu cím: KNPI

KRID azonosító: 501975996
E-mail cím: titkarsag@knp.hu
Telefon: +36 76 482 611
Fax: +36 76 481 074
Honlap: www.knp.hu

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: dr. Berczi Réka (KNPI, 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.),titkarsag@knp.hu

2. Fogalmak

A fogalmak meghatározása az EU 2016/679 rendelet alapján történik:

1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

6. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

7. Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat;

8. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

9. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

10. amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

3. Az adatkezelés szabályai

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság), mint a www.knp.hu (a továbbiakban: honlap) üzemeltetője, tájékoztatja látogatóit, hogy a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet) szabályai és előírásai, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint kezeli.

E tájékoztató az Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján készült. Jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a Rendeletben meghatározott fogalmakkal.

Az Igazgatóság honlapjához bárki kilétének felfedése és személyes adatainak megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. 

Személyes adatai (a Rendelet szerint „személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre /érintett/ vonatkozó bármilyen információ”) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel.

A látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A weboldalon lévő információk megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. A hírlevél igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség van.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Igazgatósághoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Igazgatóság – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Az Igazgatóság a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

Az Igazgatóság az Ön által az interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére: Igazgatóságunk az Ön személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

4. Weblap – www.knp.hu

Az Igazgatóság weblapja üzemeltetéséhez különböző cookie-kat használ. A cookie egy információcsomag (apró szöveges fájl), amelyet a honlap küld az érintett webböngészőjének, majd a böngésző visszaküld a honlap szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével az érintett gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A cookiek az érintett bizonyos böngészési adatait tárolják egy-egy látogatás során. A böngészőprogramok ezeket az adatokat minden megnyitáskor kommunikálják a weboldalt kiszolgáló szerver felé, ezáltal lehetséges, hogy az érintett számára “személyre szabottan” jelenjen meg egy-egy oldal újabb és újabb megnyitásokkor. Így kényelmesebbé és gyorsabbá tehetik a weboldal használatát.

A cookiek alkalmazásával az Igazgatóság célja a weboldal böngészési élményének a javítása, valamint a honlap látogatási szokások vizsgálata.

Az Igazgatóság a weboldalra látogatókat tájékoztatja a cookiek használatáról, és lehetőséget biztosít a számukra, hogy azok használatához hozzájáruljanak, vagy megtiltsák azok használatát.

A cookiek alkalmazására, és így az adatkezelésre az Igazgatóság részére a jogalapot a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása képezi.

A cookiek alkalmazásához történő érintetti hozzájárulás alapján az Igazgatóság az adatkezelést a hozzájárulás visszavonásáig végzi.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, az Igazgatóság nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek.

5. A hírlevélre feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van hírlevél küldési szolgáltatásunkra feliratkozni, mely által értesülhet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal kapcsolatos információkról, az Igazgatóság eseményeiről és más érdekes hírekről.

Hírlevelünkre történő feliratkozása során nevén és e-mail címén kívül semmilyen más adatát nem kezeljük.

Az Adatkezelő Igazgatóság honlapja: www.knp.hu

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: a hírlevél szolgáltatásunkkal összefüggésben kizárólag az Ön által megadott névnek és e-mail címnek a kezelése történik, annak érdekében, hogy a megadott elektronikus levelezési címre aktuális hírlevelünket, annak megjelenését követően eljuttassuk.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama: az Igazgatóság az adatokat az Ön által adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hírlevélről bármikor leiratkozhat a kiküldött hírlevélben található leiratkozás linkre kattintással.

Az adattárolás módja: elektronikus

6. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

6.1   Hozzáférési jog


Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljáról, 
- a személyes adatok kategóriáiról,
- az adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól, 
- a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.

6.2   Helyesbítéshez való jog


Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, tovább kérje hiányos adatainak kiegészítését.

6.3   Törléshez való jog


Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje személyes adatait, az Igazgatóság pedig köteles az adatokat késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve ha a személyes adatokat jogellenes kezelte az Igazgatóság, valamint ha az adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

6.4 Korlátozáshoz való jog


Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, 
• ha vitatja az adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az adatok pontosságát,
• ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását, 
• ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
• ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.5 Visszavonáshoz való jog

 
Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.6 Adathordozhatósághoz való jog


Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

6.7 Felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga


Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

7. Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Ön a fenti jogait a titkarsag@knp.hu címre megküldött elektronikus levelében, vagy az Igazgatóság 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19. szám alatti székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Igazgatóság székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Igazgatóság az Ön kérelmének beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik a kérelem teljesítése érdekében, vagy tájékoztatja Önt a teljesítés megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

8. Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön az Igazgatósággal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Igazgatóságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék (Kecskeméti Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az Igazgatósággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy a tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, törléshez, jogorvoslathoz való jogainak érvényesítését az Igazgatóság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (link, hivatkozás) tartalmaz, amely partnereink, illetve más szervezetek oldalaira vezet. Ezen szervek adat-, és információvédelmi gyakorlatáért Igazgatóságunk nem vállal felelősséget!

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a Rendelet, az Infotv. Szabályai, valamint az Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak.