LIFE

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

Pályázat címe: Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban (Restoration of Pannonic sodic wetlands in the Kiskunság)

Projekt azonosítója: LIFE12 NAT/HU/001188

Főkedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Társkedvezményezettek: Dunatáj Közalapítvány, Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület

Összköltségvetés: 7.199.323 EUR

Uniós támogatás: 75%, azaz 5.399.492 EUR

Társfinanszírozó: Vidékfejlesztési Minisztérium

 Projekt időtartama: 2013. október 1. - 2021. december 31.

A projekt célja:

A projekt a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván és vízgyűjtő területén célozza az eredeti vízviszonyok és a természetes élőhelyek helyreállítását a Kiskunság középső részén. A projekt célterületén található Böddi-szék kiemelt jelentőségű részét képezi a Natura 2000 hálózatnak, s 1997. január 1. óta hazai védelemben is részesül.

Területi kiterjedése igen jelentős, a magyarországi 1530-as nyílt vízfelszínű időszakos szikes tavak 18%-át teszi ki.

A szikes tó és vízgyűjtő területe a mintegy 50 évvel ezelőtt megindult beruházás, a Duna-völgy középső szakaszának belvízrendezésre hivatott V. számú Sós-éri belvízelvezető főcsatorna és mellékcsatorna rendszerének kiépítése következtében jelentős mértékben sérült. A vízrendezés legjobban a legmélyebb fekvésű Böddi-széket érintette, mivel az V. számú csatornát a meder középvonalán vezették keresztül. A csatornában folyó víz a gátakon átszivárogva megváltoztatja a szikes tó vízháztartását, mely a magas sótartalmú szikes víz jelentős mértékű hígulását (kiédesülését) okozza.  A csatorna megépítése az eredetileg egységes víztest felszabdalásával izolációs tényező, gátolja a természetes vízmozgásokat, és jelentős kedvezőtlen szegélyhatással bír. 

A projekt megvalósítása során nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a tudományos alapokon nyugvó monitoring tevékenységekre, így felhasználjuk a LIFE07NAT/H/000324 projekt keretében az egész Pannon ökorégióra kidolgozott ökológiai kritériumrendszert és referencia eredményeit.

Fontos célunk továbbá a helyi lakosság szemléletformálása, a pannon szikes területek közösségi szintű fontosságának kihangsúlyozása, valamint a szikes vízi élőhelyek ökológiai rendszerének megismertetése, különös tekintettel sérülékenységükre, valamint a társadalmi felelősségre hosszú távú fenntartásuk érdekében.

A projekt várt eredményei:

A 2345 hektáros projekt területen a Natura 2000-es jelölő élőhelyet veszélyeztető tényezők megszüntetése és a fenntartható természetvédelmi kezelés biztosítása hozzájárul a biodiverzitás növekedéséhez.  Az V. csatorna áthelyezésével a pannon szikes tómedret átvágó 5,9 kilométeres csatorna szakasz és a hozzákapcsolódó vízelvezető rendszer (csatornák, árkok) megszüntetésre kerül. Az egyik legveszélyeztetettebb 1530-as élőhely, az időszakosan kiszáradó (asztatikus) szikes tó nyílt vízi felülete a jelenlegi 180 hektárról mintegy 400 hektárra nő a természetes vízjárás helyreállításának (C1 akció), valamint a természetvédelmi szempontú, emelt szintű legeltetésnek (C2, C3, C4 akció) eredményeképp. Az elmocsarasodott mederrészek mintegy 50%-án szikfok növényzet és nyílt vízfelület jelenik meg, mely a sziki fészkelő madárfajok egyedszámának 10%-os növekedését eredményezi. A nyílt vízfelület szignifikáns növekedésével együtt fokozódik a terület madárvonulás során betöltött jelentősége.

A nagy biomassza produkciójú, nem megfelelően kezelt élőhelyeken a felhalmozódott biomassza eltávolítását követően a legeltetésre alkalmas terület nagysága 330 hektárral nő, és a tervezett élőhely-fejlesztési tevékenységek végrehajtásával a veszélyeztetett 1530-as jelölő élőhely hosszú távú védelme biztosítható.

Az állattartás infrastrukturális alapjainak megteremtése (karámok, legeltetési egységek, gémeskutak) és az állatállomány megvásárlása (300 őshonos szarvasmarha, 300 juh és 50 szamár) 810 hektáron hozzájárul a legértékesebb 1530-as jelölő élőhely megőrzéséhez. A magasabb térszíneken fekvő szántóterületek visszagyepesítésre kerülnek, miközben sor kerül a területen jelenlevő nem őshonos és inváziós növények visszaszorítására. Ezáltal csökkenthető a fragmentáció és az intenzív szántóföldi gazdálkodással együtt járó zavarás és környezetszennyezés.

 A projekt megvalósulásának és eredményeinek bemutatását szolgálja a széleskörű média megjelenés, a projekt termékek (szóróanyagok és oktatási célú kiadványok), valamint a kialakítandó tanösvény.

A projekt tevékenységei:

A projekt keretében megvalósul az V. csatorna pannon szikes tómedret átvágó 5,9 kilométeres szakaszának áthelyezése a szükséges hatásvizsgálatok és a vízjogi engedélyes terv alapján.

A funkcióját vesztett csatorna szakaszok megszüntetésre kerülnek, megvalósul a környező terepszinttel azonos magasságban való betemetésük és tömörítésük az egységes eredeti szikes tómeder helyreállítása céljából. A természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében kidolgozásra kerül a terület fenntartható élőhely-használati terve, mely szabályozza a természetvédelmi célú területhasználatot és egyik fontos eleme a legeltetési rend kidolgozása.

A mocsári, vagy nádas növényzettel borított szikes mederrészekben a nagy biomassza produkciójú növényzet eltávolítjuk, így a terület legeltethetővé tétele érdekében a projekt első felében előkezeléseket végzünk, kaszálás, szárzúzás révén. A természetvédelmi célú legeltetési szint szükséges növelése érdekében sor kerül az állattartáshoz kapcsolódó létesítmények (állattartó telep, gémeskutak) kialakítására, felújítására és a kezeléshez szükséges legelő állatállomány megvásárlására (300 szarvasmarha és 300 juh és 50 szamár) is. A hosszú távú természetvédelmi kezelések megvalósítása érdekében földvásárlást valósítunk meg összesen 380 ha kiterjedésben. 
A szikes tó vízgyűjtő területén restaurációs tevékenységet végzünk természetközeli állapotú élőhelyek, elsősorban legeltetésre alkalmas gyepterületek kialakítása érdekében.

Az idegenhonos, invazív növények (elsősorban keskenylevelű ezüstfa, selyemkóró) visszaszorításával javítjuk a vízgyűjtő terület élőhelyeinek természetességét. 
Az élőhely-fejlesztések hatásait folyamatosan monitorozzuk, és biztosítjuk a projekt célkitűzésének és eredményeinek széles körben való megismertetését.

A terület azonosított veszélyeztető tényezői

  1. A szikes tavat kettészelő csatorna okozta vízelvezetés és eutrofizáció.
  2. A szikes tavat kettészelő csatorna akadályozza a természetes vízjárást.
  3. A szikes tavat kettészelő csatorna miatti élőhely fragmentáció
  4. A biodiverzitás csökkenése
  5. A magas biomassza produkciójú növényzet akadályozza a megfelelő szintű legeltetést.
  6. A megfelelő létszámú legelő állatállomány hiánya.
  7. Az állattartás létesítményeinek hiánya.
  8. A szikes tó vízgyűjtő területének szántóföldi művelés miatti feldarabolódása.
  9. A nem őshonos és inváziós növények okozta élőhely degradáció.
  10. A szikes tavi ökoszisztéma nem kellő szintű társadalmi ismertsége.  

Bővebb információ a projekt weboldalán: www.boddi.hu 

 
További információ:

Bankovics András, projektvezető, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail: bankovicsa@knp.hu, tel.: +36 30 555 1171 

A projekt az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával valósul meg.